CubicEyes B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 52056805, statutair gevestigd te Maarssen aan het Bisonspoor 3002, 3605 LT.

Privacyreglement CubicEyes B.V.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat gebruik van uw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel. CubicEyes B.V. (“CE“) verwerkt persoonsgegevens als verantwoordelijke én als verwerker. CE vindt uw privacy belangrijk en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en dit privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat CE de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn en dit op behoorlijke/zorgvuldige wijze doet.

In dit privacyreglement geeft CE een toelichting op de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat.

CE als verantwoordelijke

De persoonsgegevens die CE verwerkt als verantwoordelijke CE vraagt u (bij het aangaan) van een overeenkomst/het invullen van het contactformulier op de website om de volgende bedrijfsgegevens/ persoonsgegevens:

 • (bedrijfs)naam;
 • naam contactpersoon;
 • (bedrijfs)adres;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mail adres(sen.

Ook verwerkt CE IP-adressen van websitebezoekers. Dit doet CE met behulp van Google Analytics. Onder het kopje Cookies/Google Analytics geeft CE een toelichting op het gebruik van Google Analytics.

Doel CE verwerkt genoemde persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • de overeenkomst die klanten met CE sluiten (financieel en administratief) te kunnen afhandelen;
 • (potentiële) klanten te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • klanten/geïnteresseerden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen van ons product/onze dienstverlening.

Voor het registreren van de hier bovenvermelde gegevens heeft CE geen toestemming nodig.

CE stuurt een nieuwsbrief De nieuwsbrief mogen we u toesturen omdat u een relatie bent of omdat u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in ons product/onze dienstverlening.
Onze nieuwsbrief bevat informatie die voor gebruikers van Eyemove / afnemers van ons product/onze dienstverlening relevant is. Indien u desondanks op de toezending van deze nieuwsbrief geen prijs (meer) stelt, dan kunt u zich daarvoor uiteraard afmelden. Neemt u in dat geval alstublieft contact met ons op.

Cookies/Google Analytics De website van CE maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming nodig.
CE maakt ook gebruik van Google Analytics. Deze dienst is door CE privacy-vriendelijk ingesteld (volgens de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens). CE heeft (daarom) voor het gebruik van deze dienst geen toestemming nodig.
Als CE op enig moment besluit (andere) cookies te plaatsen, bijvoorbeeld om uw surfgedrag te volgen, zal zij u (i) daarover informeren in dit privacyreglement en (ii)  vooraf om toestemming vragen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden CE verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die CE met u heeft gesloten;
 • u daarvoor vooraf en specifiek toestemming heeft gegeven.

CE beschermt uw persoonsgegevens/bewaartermijn CE beschermt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van CE worden ingezien;
 • iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;
 • de medewerkers van CE hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan CE verstrekte persoonsgegevens;
 • CE heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen;
 • indien CE uw gegevens niet meer nodig heeft voor de omschreven doeleinden, worden de gegevens vernietigd, tenzij CE een gerechtvaardigd belang (bedrijfsbelang) heeft, dat zich tegen de vernietiging van uw gegevens verzet;
 • ook kan de wet een bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal CE zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Uw rechten Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten, bijvoorbeeld:

 • het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten.
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op vergetelheid.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten of vragen heeft over dit privacyreglement, laat het ons dan weten. U kunt dit schriftelijk/per email aangeven. CE reageert binnen 4 weken na ontvangst van uw bericht. Indien mogelijk voldoen wij aan uw verzoek. Als wij een reden hebben om niet aan uw verzoek te voldoen, wordt aan u uitgelegd waarom.

Tips en klachten CE doet haar uiterste best om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Als u een tip voor ons heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens horen wij dat graag. Maar we hopen dat u het ons ook laat weten als u een klacht heeft. In dat geval kijkt CE graag samen met u naar een oplossing van uw klacht.

Contactgegevens Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op onze website. Als u ons een bericht stuurt over dit privacyreglement of een onderwerp dat daarmee te maken heeft, wilt u dan bij het onderwerp alstublieft ‘Privacy’ vermelden?

CE als verwerker

CE verwerkt ook persoonsgegevens in opdracht van anderen. Onze core business is het ontwikkelen van data-automatiseringssystemen en CRM-applicaties voor specifieke branches. CE verwerkt deze gegevens met inachtneming van haar wettelijke verplichtingen. De doeleinden/middelen/bewaartermijnen etc. van de hier bedoelde verwerkingen, worden echter door de verwerkingsverantwoordelijke vastgesteld. Daar heeft CE geen directe invloed op. Mocht u vragen hebben over een verwerking van uw persoonsgegevens door CE als verwerker, laat het ons dan weten. Wij proberen u te helpen of, als dat niet lukt, door te verwijzen naar de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

Wijzigingen privacyverklaring CE behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van ons privacyreglement vindt u op onze website.